Zakelijk verslag van de bijeenkomst van de Bewonerscommissie Dijkverbetering met Waternet op 30 mei 2022, 20.00 uur in het Dorpshuis

Waarom deze avond?

Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de Amsteldijk verbeteren. Het gaat om de Amsteldijk ten westen van de Amstel, tussen de A9 en Vrouwenakker in de gemeente Amstelveen en Uithoorn. Een langlopend project waar iedereen die in het gebied Nes aan de Amstel woont, wat van zal gaan merken. Op 21 maart 2021 is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de varianten zijn gepresenteerd om de dijk te verbeteren. Hierin is aangegeven dat een damwand voor Waternet het voorkeursalternatief is voor het gedeelte van de dijk tussen de komborden van Nes aan de Amstel. In de vervolgstudies is gebleken dat het plaatsen van een damwand grotere nadelige gevolgen heeft dan in eerste instantie werd gedacht. Waternet heeft de variantennota daarom nog eens tegen het licht gehouden. Dat heeft ertoe geleid dat de damwand, die in de kom van Nes als voorkeur werd gezien en was gekozen nu vervalt. In de varianten nota 2.0 wordt gekozen voor een dijkverhoging. U vindt de herziening van de variantennota (Variantennota 2.0) door op het Platform www.nesaandeamstel.nl in het menu naar “Bewonerscommissies” te gaan, kies dan “Dijkverbetering”. Het stuk in de variantennota over Nes beslaat de pagina’s 7 t/m 15. Vanwege de wijziging is er wederom een informatieavond gehouden op 30 mei 2022 die werd georganiseerd door de Bewonerscommissie Dijkverbetering.

Aanwezig:

Waternet:  Rens Raats, Walter Tromp, Nico van den Berg  en Monique Snel

Bewonerscommissie:  Henk Grijmans, Rein Schurink, Sophie Witteveen, Jan van de Lelie, Cilia Verheggen, Arie Boelrijk, Angela Smit, Walter Boer. (Chris Pape en Henk Jurrien afwezig)

Dorpsraad: Herman Ruhe, Pieter Beke en Walter Boer.

En ongeveer 22 belangstellenden/aanwonenden van de Amsteldijk.

 

Agenda

  1. Terugkijken op de bijeenkomst van 21 maart – gelegenheid om nog opmerkingen te maken over de beantwoording van de toen gestelde vragen die in het uitvoerige verslag zijn opgenomen. Het verslag is op schrift huis aan huis verspreid.

Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen over het verslag van 21 maart. In de bijeenkomst zijn geen opmerkingen gemaakt, zodat het verslag is vastgesteld.

  1. Inleiding door Waternet over het uitgevoerde onderzoek en de daaruit getrokken conclusie

Walter Tromp geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die bij dit verslag is gevoegd.  

  1. Gelegenheid om algemene vragen te stellen over de aanpassing van de variantennota

Na discussie wordt vastgesteld dat deze avond niet de gelegenheid is om akkoord te gaan met het gewijzigde plan. Daarvoor is nog te weinig bekend over de uitvoering van het werk. De gemaakte opmerkingen zullen door Waternet worden betrokken bij de verdere uitwerking.

3.1 Er zijn geen bewoners aanwezig uit het noordelijk deel van het plangebied (van Langs de Akker tot de kom van Nes).

3.2 Bewoners in het zuidelijk deel (Kom Nes tot Uithoorn) hebben aandacht gevraagd voor behoud van de brede recreatiestrook ter hoogte van nr. 202. Waternet is in overleg gegaan met Rijkswaterstaat en is bereid om de functie van deze strook te behouden en te voorzien van een kwaliteitsimpuls. In de uitwerking wordt aan bewoners gevraagd mee te denken over de inrichting van bijvoorbeeld nieuwe picknicktafels, een boothelling en fietsparkeren. Dat is mogelijk ook wanneer een stukje van de strook aan het water wordt toegevoegd. Het resultaat van die uitwerking zal in het ontwerp dijkverbeteringsplan worden opgenomen.

3.3 In het stuk 2.2.1.1. is aangegeven dat bij een damwand een rioleringsstelsel moet worden toegevoegd dat samen met de grindkoffer een belangrijk ruimtebeslag vormt . Het is dan niet meer mogelijk om de bomen te behouden. Vanuit de bewoners is de suggestie gedaan om te werken met keerkleppen in de damwand, zodat riolering niet nodig is. Waternet geeft aan dat dit betekent dat elke 12 meter een keerklep moet worden geplaatst en dat zij de ervaring hebben dat keerkleppen storingsgevoelig zijn. De nu aanwezige houten beschoeiing blijft overigens aanwezig. Waar nodig zal deze worden hersteld in het werk.

3.4Een aantal bewoners is van mening dat de vermindering van het bergend vermogen van de Amstel bij een damwand overtrokken is. Op het totaal is dat millimeterwerk, terwijl bv. bij het Amsteleiland de projectontwikkelaar ca 2 meter water heeft omgezet in land. Waternet bevestigt dat het millimeterwerk is maar wil zich houden aan de regelgeving daaromtrent zoals die door het Rijk wordt gehanteerd.

3.5 De schets van de inpassing van de kruinophoging in 2.3 is niet overeenkomstig de werkelijkheid. Er ligt niet overal in de kom een stoep. Pas vanaf nr. 138 is er een voetpad aan de polderzijde en dat ligt tot aan de kerk gelijk met het asfalt. Tussen kombord en nr 138 is geen ruimte voor een voetpad aan de polderzijde. Waternet zal dat in het definitief ontwerp corrigeren en de oplossing met de gemeente bezien.

3.6 Waternet bevestigt dat het gewenste kruinniveau van de dijk omlaag kan nu blijkt dat de bodemdaling meevalt. In het zuidelijk deel van de kom kan het 25 cm omlaag en in het noordelijk deel 10 cm (dit alles bij toepassing van een termijn van 30 jaar). Het kaartmateriaal is daarop aangepast, op de weg is de huidige hoogte van de kruin te zien ten opzichte van het NAP. Bewoners kunnen de exacte hoogte bij hun perceel berekenen. De ophoging is het verschil tussen de huidige hoogte (aangegeven op de kaarten) en de benodigde hoogte; 25 cm (zuid) of 40 (noord) boven NAP). Indien maatwerk wordt toegepast voor het noordelijk deel door de termijn van 30 naar 20 jaar te verkorten scheelt dat additioneel nog eens 10 cm.

3.7 De constatering dat de bruine en gewone beuk bij de kerk een ophoging op het wortelpakket niet overleven (2,3,2,) wordt aangepast. Waternet zegt toe dat een oplossing wordt onderzocht en gekozen waarin de monumentale bomen kunnen blijven staan.

3.8 Er is door Waternet uitvoerig uitgelegd wat van hen verwacht mag worden bij het aanpassen van de particuliere percelen aan de nieuwe kruinhoogte. Met iedere bewoner wordt gesproken, er wordt een tekening gemaakt en een overeenkomst gesloten. De hellinghoek van opritten blijft gelijk aan de huidige situatie. Bestaande materialen worden hergebruikt indien mogelijk. De algemene afspraken die van toepassing zijn voor de gehele van het project vindt u terug in de omgevingsafspraken. Na het vaststellen van het Dijkverbeteringsplan zullen wij samen met u uitvoeringsafspraken opstellen. Op basis van een keukentafelgesprek, stellen we de uitvoeringsafspraken op. Deze worden ondertekend worden door de perceeleigenaar en het waterschap.

3.9 De aanwezige bewoners van het zuidelijke deel, met name de oudere woningen die nu al wat onder de dijk liggen, konden zich voor hun specifieke stuk dijk een damwand goed voorstellen. Voor hen was het een grote tegenvaller dat nu alsnog een andere weg wordt ingeslagen. Zij respecteren de argumenten van Waternet over waterafvoer, maar vinden de argumenten over bergend vermogen en rioleringsstelsel nogal overdreven aangezet. Zij wijzen er ook op dat de iepen aan de boezemzijde op hun stuk van de dijk het niet goed doen en in de afgelopen decennia, soms al meer dan een keer, zijn vervangen. Bovendien zijn die bomen naar de normen van het waterschap te hoog (> 5 meter) en horen volgens hen niet tot het historisch aanzicht. Historisch gezien horen er geen bomen te staan langs een jaagpad.  Een aantal huizen ligt nu al onder de kruin van de dijk en dat zou nog verder toenemen met nadeel voor hun woongenot en uitzicht. Zij vinden voor hun deel van de dijk de afweging van belangen nog lang niet in evenwicht. Waternet geeft aan dat er ook veel bewoners hebben aangegeven zeer veel waarde te hechten aan het behoud van de bomen. Het uitgangspunt van Waternet is om bij dijkverbeteringen zo veel mogelijk bomen te behouden. Bij eventuele vervanging van bomen zal Waternet een type boom terug planten die minder groot worden.

3.10 De aanwezigen doen een dringend beroep op de Dorpsraad om de belangen van Nes bij de herinrichting van de weg bij de gemeente zeer te benadrukken

3.11 In 2.6 is een wat alarmerende passage opgenomen over bomen aan de boezemzijde, beeldbepalende bomen bij nr. 132 en de inritten bij 132A t/m 132C. Door uit te gaan van 20 jaar planperiode wordt dit probleem opgelost en zal deze passage worden geschrapt.

 

  1. Afronding en sluiting.

Met dank aan de medewerkers van Waternet wordt de bijeenkomst afgerond. Waternet zal de gemaakte opmerkingen betrekken bij het opstellen van het ontwerp-dijkverbeteringsplan in dit najaar.  Waternet zal bezien hoe de nu gepresenteerde kaarten voor bewoners toegankelijk kunnen worden gemaakt.

  1. Gelegenheid om de kaarten in te zien en vragen te stellen aan de medewerkers van Waternet over de eigen situatie, waarbij het verzoek van verschillende bewoners was om de daadwerkelijke verhoging per perceel te vermelden.

Van die gelegenheid wordt uitgebreid en geanimeerd gebruik gemaakt.

 

Rein Schurink

Henk Grijmans

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*