Samenvatting gesprek Gemeente / Bewonerscommissie d.d. 6-2-2023.

Op 6 februari 2023 heeft de Bewonerscommissie een gesprek gehad met de gemeente Amstelveen over de status van “De Zwarte Kat”. Van de gemeente was de verantwoordelijke wethouder, de projectleider, de jurist, de woordvoerder en de notulist aanwezig. Van de Bewonerscommissie waren aanwezig Jan van Schaik, Henk Jurriën, Sandra Meulenbelt en Walter Boer. Cor Andriessen was als bewoner aanwezig. Een samenvatting van het gesprek vindt u hier.

Gezamenlijke kernboodschap n.a.v. gesprek over ontwikkeling de Zwarte Kat
6 februari 2023

Doel: gebruiken bij dorpsraadvergadering of uit putten voor het beantwoorden van persvragen

Op 6 februari 2023 spraken omwonenden van café De Zwarte Kat, Amsteldijk Zuid 105 met de
gemeente met het doel over en weer vragen te beantwoorden en duidelijkheid te geven over de
situatie die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van State waarbij het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning zijn vernietigd. Vanuit de omwonenden was aangedrongen op dit gesprek.
Voorafgaand aan het gesprek heeft de gemeente de overeenkomst tot kostenverhaal gedeeltelijk
openbaar gemaakt zodat vrijuit kon worden gesproken over de met de initiatiefnemer gemaakte
afspraken. De gemeente geeft aan deze afspraken te willen nakomen en een
inspanningsverplichting te hebben om de ruimtelijke procedure te doorlopen. In dit geval betekent
dat, dat de gemeente een ontheffing bij de provincie zal aanvragen. Inmiddels is er sprake van een
nieuwe provinciale verordening waar de Provincie Noord-Holland aan toetst.

De gemeente betreurt het dat de Raad van State niet toegekomen is aan de behandeling van de
vraag of de Zwarte Kat in stedelijk gebied ligt of een stedelijke functie had. De Raad van State
constateerde slechts dat de ontwikkeling niet past binnen de regels van de op dat moment
geldende provinciale verordening.

Tijdens het gesprek bleek dat omwonenden veel vragen hadden over gemeentelijke (ruimtelijke)
procedures en van mening zijn niet tijdig te zijn betrokken bij het initiatief. De gemeente geeft aan
dat er bij nieuwe initiatieven pas volgens recent participatiebeleid van een ontwikkelaar wordt
verlangd dat bij het verzoek om medewerking aan een initiatief, een participatieverslag wordt
gevoegd.

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om initiatieven ruimtelijk mogelijk te maken. Als
daarvoor de bestemming in het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, bijvoorbeeld van horeca
naar wonen, dan toetst de gemeente of het initiatief voldoet aan haar beleid en vraagt zo nodig
andere betrokken overheden om reactie. Het initiatief aan de Amsteldijk Zuid 105 voldeed aan het
gemeentelijk beleid en de provincie gaf (ambtelijk) aan dat het ook aan provinciale beleid voldeed.
In het geval er sprake is van een voor partijen haalbaar bouwplan, is de gemeente wettelijk
verplicht om een overeenkomst tot kostenverhaal te sluiten om gemaakte kosten te kunnen
verhalen. Ook staan daar afspraken in over de realisatie van het bouwplan en de te doorlopen
ruimtelijke procedure. Vervolgens kan het bestemmingsplan worden gewijzigd en een
omgevingsvergunning worden aangevraagd, maar dat kan ook tegelijkertijd. Dan is er sprake van
een zogenaamde coördinatieregeling, dat was nu het geval. Ook kan er een uitgebreide
omgevingsvergunning worden aangevraagd en dan vraagt het college van B en W de
gemeenteraad in dit geval om een verklaring van geen bedenkingen. Er staat altijd beroep open
tegen de genomen besluiten.

De gemeente heeft op 9 februari een gesprek met de ontwikkelaar gepland. Een aantal
omwonenden geeft aan een vervolggesprek met zowel gemeente als ontwikkelaar op prijs te
stellen. De gemeente benadrukt dat zij een faciliterende rol heeft omdat het gaat om een
ontwikkeling op grond die niet van de gemeente is. Faciliteren wil zeggen, dat de gemeente de
ontwikkeling ruimtelijk mogelijk maakt.

Mocht de provincie de ontheffing verlenen, dan zal een nieuwe omgevingsvergunning kunnen
worden aangevraagd en zal B en W de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen
vragen. Als de provincie geen ontheffing verleend, is het aan de initiatiefnemer om de volgende
stap te zetten. Bij een nieuw initiatief geldt het nieuwe gemeentelijke planproces, waar participatie
met de omgeving vereist is. Tot slot is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden en
communicatie over dit project met elkaar af te stemmen.

Communicatieafspraken:
- Annemarie Malcorps informeert de aanwezigen via de heer Van Schaik en de heer De Boer
over het moment dat de ontheffing wordt aangevraagd bij de provincie en het tijdpad (hoe
lang kan de provincie erover doen om een besluit te nemen)
- We maken een gezamenlijke kernboodschap
- De gemeente vraagt de ontwikkelaar of hij openstaat voor een gesprek met gemeente en
omwonenden

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*