Dijkverbetering verslag 21-03-2022

Geachte,   In opdracht van het Waterschap gaat Waternet de Amsteldijk Zuid verbeteren zodat hij blijft voldoen aan alle veiligheidseisen. Een groot project. Waternet heeft al contact met de direct betrokkenen, maar omdat De Dijk en de inrichting daarvan een belangrijk onderdeel is van het gebied Nes aan de Amstel, delen we graag de voortgang met alle bewoners. Op de site van het Waterschap vindt u alle informatie, Dijkverbetering Amsteldijk west (Amstelveen – Uithoorn) | Waterschap AGV . Heeft u er vragen over, mailt u deze dan naar nesaandeamstel@amstelveen.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag bij de juiste persoon komt. U ontvangt bij deze het verslag van de bijeenkomst Bewonerscommissie Dijkverbetering d.d. 21 maart jl. en een notitie over de steigers.   Dorpsraad Nes aan de Amstel

 

 

Zakelijk verslag van de bijeenkomst van de Bewonerscommissie Dijkverbetering met Waternet op 21 maart 2022, 20.00 uur in het Dorpshuis  

Aanwezig:

Waternet:  Walter Tromp en Monique Snel (Mirle van Huet wegens ziekte verhinderd)

Bewonerscommissie:  Henk Grijmans, Rein Schurink, Sophie Witteveen, Jan van de Lelie, Cilia Verheggen, Chris Pape, Henk Jurrien, Arie Boelrijk, Angela Smit  (Walter Boer verhinderd)

Dorpsraad: Pieter Beke

Toehoorders: Fred van der Werff (Politie) en Ron Leuven (gemeente)

En ongeveer 36 belangstellenden/aanwonenden van de Amsteldijk

Voor het verslag hanteren we de vragenlijst die de agenda vormde. Per vraag wordt het antwoord van Waternet of het resultaat van de discussie weergegeven.

Algemeen

Kennelijk leven bij onze leden aan het noordelijk deel van de dijk vragen over de door waternet vastgestelde instabiliteit.  Wij krijgen over aard en mate daarvan graag nog meer uitleg.

 • Stabiliteit van een dijk hangt van veel zaken af: grondwaterstanden, de grondsoort waarmee de dijk is opgebouwd en de waterstand van de Amstel. • Als de dijk niet sterk genoeg is kan deze afschuiven in de richting van de polder, zoals in Wilnis in 2003.
 • Versterking aan de binnenzijde voorkomt dat. Versterking van de dijk doet het waterschap in eerste instantie altijd in grond / met aarde. Pas als er geen ruimte is, of er andere goede argumenten zijn, kan het waterschap een andere techniek toepassen om de dijk te verstevigen (bijvoorbeeld door een damwand met beschoeiing of een palenrij te plaatsen)
 • Om voldoende ruimte te creëren voor de versterking aan de binnenzijde van de dijk, moet soms de bestaande teensloot worden verlegd (verder de polder in). Op deze manier ontstaat er voldoende ruimte om extra aarde tegen de dijk aan te leggen (en deze te verstevigen)
 • Een teensloot onder aan de dijk zorgt dat de grondwaterstand in de dijk niet te hoog wordt en voorkomt dat het weiland aan de dijk drassig wordt. Het is dus van belang dat de teensloot wordt verplaatst (en niet wordt gedempt)dat zou ook gelden voor teensloten die reeds gedempt zijn, of volgens de tekening aanwezig zouden zijn, maar in de praktijk gedempt zijn (locatie Angela Smit)

 

 

 1. We willen meegeven een opmerking van de maaier van de bermen dat het goed zou zijn om aan de oever over de hele lengte van het traject de oude stalen aanlegbolders voor zandschepen e.d. te verwijderen. Een andere reactie wijst op de nostalgische waarde ervan. Ter overweging.
 • Als de palen een afmeerfunctie voor grote schepen hebben is dat een zaak voor de provincie als nautisch beheerder.
 • Wat het waterschap betreft mogen deze weg maar deze objecten zijn niet in ons beheer of ons eigendom. Vermoed wordt dat dit kwestie is voor provincie / gemeente .
 • Indien gemeente of provincie in de gesprekken met het waterschap over dit project aangeeft dat er verandering moet komen in de huidige situatie, dan kan er worden besloten dat het waterschap deze wijzigingen van de openbare ruimte meeneemt in de werkzaamheden.
 • Het verwijderen van de aanmeerfuncties is momenteel geen geuite wens of onderdeel van gesprek.
 1. In de nota wordt gesproken over een dijkinrichting voor een periode van 30 jaar, in hoeverre zijn er binnen de komende 10 jaar dijkwerkzaamheden nodig die nu niet worden meegenomen?
 • Alle verbeteringen die in de komende 10 jaar gedaan moeten worden binnen dit traject (traject = de gehele westelijke dijk vanaf de A9 tot N321) zijn onderdeel van deze dijkverbetering. Dit zijn dus alleen de stukken dijk die binnen nu en 10 jaar niet meer voldoen aan onze veiligheidseisen. Deze stukken dijk verbeteren we voor de aanstaande 30 jaar. In sommige gevallen kunnen we de dijk niet voor 30 jaar ophogen en dan werken we met een levensduur van 20 of 15 jaar.
 • Na deze dijkverbetering is de kans groot dat we over 10 jaar weer op de dijk staan om andere delen van de dijk op te hogen.
 1. Waarom hogen we dan niet de hele dijk in 1x op? Dat heeft te maken met de beheercyclus. Als we deze dijk (en alle andere trajecten in ons hele gebied) in 1x op moeten hogen voor de a.s. 30 jaar, dan ontstaan er meerdere knelpunten waaronder bereikbaarheid (alle dijken in het gebied zijn dan tegelijkertijd in onderhoud)2. geld (het waterschap moet in één keer alle dijken verbeteren en dus daarvoor betalen)
 2. levensduur wegen (gemeente en waterschap proberen de werkzaamheden op de dijk op elkaar af te stemmen; het zou zonde zijn als het waterschap een stuk dijk moet verbeteren dat net een nieuwe weg heeft)
 3. capaciteit (er zijn simpelweg onvoldoende mensen / aannemers om alle dijken in ons gebied in 1 keer te verbeteren).

 

 1. Over de hele lengte van het traject zijn enkele “stoepjes” aanwezig die een functie hebben voor bewoners van de overzijde, bv. voor het overzetten van kinderen op weg naar de school in Nes. Wij zouden graag zien dat die behouden blijven. Een inventarisatie heeft u ontvangen

Het waterschap zegt toe dat deze “stoepjes” zullen worden teruggezet vanwege hun maatschappelijk functie. Dhr. Walter Boer heeft een overzicht van deze stoepjes via mail gedeeld met het projectteam.

 1. Centraal in Nes is een grote recreatiesteiger aanwezig, in eigendom en beheer bij de gemeente. De gemeenschap Nes is zeer enthousiast over deze voorziening en ziet deze na plaatsing van de damwand graag in dezelfde vorm terugkomen.

Het waterschap zegt dat toe. Deze steiger blijft behouden of wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht, afhankelijk van de te kiezen voorkeursvariant

 

 1. In principe zijn alle steigers een privé aangelegenheid, waarover een omgevingsafspraak tussen Waternet en betrokkene moet worden gemaakt. Wij maken daarover wel een algemene opmerking. Waternet is voornemens om steigers voor het werk te verwijderen en daarna terug te plaatsen “indien vergund”. Wij wijzen erop dat hier drie overheden bij betrokken zijn: AGV (meldingsplicht), provincie (huur van het water, privaatrechtelijk),  gemeente (omgevingsvergunning bij overschrijding bepaalde maten). Dat is de formele stand van dit moment. Echter in de loop van de jaren is dat bij de verschillende overheden  meermalen veranderd. Sommige steigers zijn al tientallen jaren aanwezig. Bij de gemeente is een tijdlang geen vergunning vereist geweest b.v.. Dat kan meebrengen dat bewoners in het bezit zijn van een steiger maar niet van documenten uit de tijd van de bouw ervan, zonder dat dat hen valt aan te rekenen.  “Indien vergund” veronderstelt dan een omgekeerde bewijslast, die in deze situatie onredelijk is. Daarom vragen wij hoe u met het criterium “indien vergund” denkt om te gaan. Verjaring? Voordeel van de twijfel? Alsnog melding mogelijk?
 • Het waterschap kan alleen iets zeggen en vinden van zijn eigen regels met betrekking tot steigers, en gaat niet over de regels van andere overheden. Het voldoen aan eventuele steigerregels van andere overheden, is de verantwoordelijkheid van de steigereigenaar. Waar het waterschap de woorden ‘indien vergund’ gebruikt, wordt bedoeld ‘indien vergund door het waterschap’.
 • Het waterschap kijkt voor de beoordeling van steigers naar een aantal punten:

1) Is de steiger aantoonbaar ouder dan 2002; dan wordt deze door het waterschap beschouwd ‘als zijnde vergund’. Aantoonbaarheid kan bijv. worden bewezen a.d.h.v. een oude (lucht)foto, een offerte van de aannemer of de vergunning/melding/toestemming van provincie of gemeente.

2) Valt de steiger binnen de vrijstellingsregels van de Keur AGV 2019?  Indien ja, dan hoeft deze niet worden vergund maar enkel worden ‘aangemeld’ bij het waterschap. Vrijstellingsregels gaan o.a. over afmeting, locatie, constructie, ligging.

 • Valt de steiger buiten de vrijstellingsregels, maar heeft de steiger een vergunning van het waterschap?
  • Indien ja, dan plaatsen wij de steiger met oorspronkelijke materialen terug na de werkzaamheden (kosten voor eventueel nieuw materiaal zijn voor de bewoner, kosten voor verwijdering en plaatsing voor waterschap).
  • Indien nee, dan kijken we samen met de eigenaar of de steiger alsnog te vergunnen is. Als de steiger alsnog vergunbaar is, plaatsen we deze na werkzaamheden weer terug. De kostenverdeling voor nieuw materiaal geldt ook hier.
 • Indien de steiger niet vergunbaar is (omdat deze bijv. te groot is) kijken we of we met aanpassingen (door de steiger bijv. te verkleinen), de steiger alsnog kunnen vergunnen. Dan leggen we de steiger binnen de vergunbare eisen terug.
 • Indien de steiger niet vergunbaar is, kan er ook worden gekeken of de steiger met een zogenaamd maatwerkbesluit, alsnog vergund kan worden. Een maatwerkbesluit is een goed onderbouwde reden waarom deze specifieke steiger en onder deze omstandigheden wel mag liggen, ondanks dat deze niet voldoet aan de eisen. Dit passen we alleen toe bij zeldzame gevallen.
 • Indien de steiger niet vergunbaar is omdat deze er überhaupt niet mag liggen (omdat deze bijv. een gevaar vormt of de doorstroom van de Amstel beperkt), dan verwijderen we de steiger en plaatsen we deze niet terug. Deze situaties komen wij zelden tegen.
 • Het waterschap heeft kennisgenomen van de notitie die een lid van de bewonerscommissie over dit onderwerp heeft opgesteld en zal onderzoeken hoe die ingepast kan worden in de projectaanpak.

 

Noordelijk deel

 1. Op de website is sprake van voldoende ruimte voor ophoging van de dijk. Dat is echter niet de inhoud van de variant 2A zoals beschreven in de variantennota. Daar gaat het alleen om het opbrengen van grond aan de binnenzijde van de dijk en vergraving van de teensloot. Deze onderbouwing is waarschijnlijk een vergissing. Graag opheldering.

 

De variantennota is leidend. Op het noordelijk deel is er geen hoogteprobleem. Bij situatie 2A is alleen sprake van een stabiliteitstekort aan de binnendijkse zijde, geen hoogtetekort. De tekst ‘voldoende ruimte voor ophoging van de dijk’ is inderdaad niet van toepassing op situatie 2a. Het waterschap zal de tekst op de website corrigeren.

 

 1. Op de website is sprake van gedeeltelijk nieuw asfalteren van de dijk. Aangezien de dijk niet wordt opgehoogd is daar vanuit het project geen aanleiding toe ten noorden van Nes. Ook in de variantennota wordt daar niet over gesproken. Graag uitleg.

 

 • Op enkele plekken in het noordelijke deel is er sprake van een zeer geringe verzakking (ongeveer 5 tot 8 cm). Deze plekken komen dus binnen 10 jaar te laag te liggen en moeten opgehoogd worden.
 • De verzakkingen zijn daarentegen zo plaatselijk dat we geen reden zien om dat stukje op te hogen voor 30 jaar. We willen voor deze zeer plaatselijke ‘zonken in de weg’ een ophoging voor de a.s. 10 jaar in plaats van 30 jaar.
 • Zo weten we zeker dat deze plekken in ieder geval nog voldoen voor de a.s. 10 jaar. Het is dan wel zo dat deze stukken na deze 10 jaar, mogelijk opnieuw worden verhoogd met de rest van de omliggende dijk als deze ook te laag ligt.

 

 1. De dijk in de  kern Zwarte Kat wordt niet aangepakt. Bij een perspectief van 30 jaar is het zeer waarschijnlijk dat dan een damwand moet worden geplaatst, net als in Nes. De vraag is dan waarom nu de dijk tussen huisnummers 90 en 91, direct grenzend aan een toekomstige damwand, aan de binnenkant wordt versterkt. Voor nummer 90 bestaat die mogelijkheid niet. Bij de keuze voor varianten is de tussenvariant : een constructief scherm in de oever van de teensloot  niet gemotiveerd afgevallen terwijl deze toch aanzienlijk goedkoper is dan een damwand, geen noodzaak meebrengt voor watercompensatie en de mogelijkheid biedt om over dertig jaar een integrale oplossing voor Zwarte Kat c.a. te bereiken. Is dit voor dit specifieke stukje een overweging voor U?

 

 • Er is nog geen zicht op hoe in de toekomst een dijkverbetering in Zwarte Kat vorm krijgt. Dat komt op zijn vroegst over tien jaar aan de orde. Duidelijk is wel dat het in de vraag genoemde stukje dijk nu niet sterk genoeg is.
 • Gezien de beschikbare ruimte en de kosten heeft de beoogde methode (een vergraving van de sloot en versterking van de zijkant (talud) van de dijk met grond) onze voorkeur.
 • Een constructief scherm in de teensloot zou in deze situatie overigens een zeer robuust en kostbaar scherm moeten zijn, mogelijk zelfs een stalen damwand. Dit zou veel kosten met zich meebrengen.

 

Bebouwde kom Nes

 

Waternet wil vooraf een verduidelijking geven. De voorkeursvariant is op basis van de eerdere  studie een stalen damwand en daar hebben de bewoners dan ook op gereageerd. Nadere studie wijst echter op stevige problemen. Een damwand vraagt aan de landzijde om een grindkoffer van 80-100 cm om het grondwaterpeil te kunnen beheren. De ruimte tussen de weg en de damwand is echter te beperkt om de iepen te sparen en te herplaatsen.

Daarnaast is de hemelwaterafvoer vanaf de dijk een probleem. Aan de achterzijde van de dijk is in de bebouwde kom van Nes onvoldoende oppervlaktewater aanwezig om het hemelwater vanaf de dijk af te voeren, zodat op de dijk en achter de damwand overlast ontstaat, zeker bij heviger  buien door klimaatverandering.

De dijk blijkt ook in de kom minder snel te zakken dan werd aangenomen (4 mm per jaar in plaats van 1 cm.)

Dit alles betekent dat Waternet de variantennota aan het herijken is voor de kom van Nes en naast de voorkeursvariant (damwand) een tweede variant onderzoekt (verhoging dijk en weg). Eventueel is ook een combinatie van beide oplossingen denkbaar. Over enkele weken zal het resultaat van deze studie bekend zijn en met de aanwonenden worden gedeeld. Vooralsnog wordt uitgegaan van de bestaande voorkeursvariant maar dat zou dus kunnen veranderen. Om een beeld te geven zijn hoogteberekeningen voorlopig op kaart gezet voor het traject binnen de kom. De gewenste ophoging zou variëren tussen globaal 10 en 30 cm. De voorlopige kaarten zijn in de bijeenkomst ter inzage gegeven voor de aanwezigen.

Dat gezegd zijnde worden wel de gestelde vragen over de damwand beantwoord.

 

 1. Graag opheldering over de uitvoering. Bewoners gaan uit van variant H2A (Damwand met daarvóór geplaatste onderwaterbeschoeiing en een natuurvriendelijke inrichting), niet van H2 (kale damwand)
 • Het gaat inderdaad om een damwand met daarvoor een onderwaterbeschoeiing en natuurvriendelijke inrichting. Ook het waterschap wil voldoen aan ecologische ambities en een onderwaterbeschoeiing past hierbij.
 • Riet wordt inderdaad vaak als onwenselijk genoemd. We kijken samen met de ecoloog en omgeving welke (combinatie van) beplantingssoorten wel geschikt en gewenst zijn.

 

 1. Graag een beplantingsplan voor de ruimte tussen damwand en onderwaterbeschoeiing, rietgroei niet stimuleren om de verkeersveiligheid te bevorderen (zicht in de bochten) en om ecologische variatie mogelijk te maken

Er komt een beplantingsplan met een ecologisch gevarieerde inrichting. Niet alleen riet.

 

3     Wij nemen aan dat het al dan niet behouden van de bomen van een natuurplan voor de vaste oever deel uit zal maken. De bewoners hebben een sterke voorkeur voor behoud van de bestaande bomen en vragen om bij het ontwerpen van de damwand maximaal rekening te houden  met behoud van de huidige bomen. Mochten bomen vanwege werkzaamheden niet meer levensvatbaar of onstabiel zijn, dan gaan we ervan uit dat deze 1-op-1 worden vervangen

 • Het waterschap wil ook waar mogelijk zo veel mogelijk bomen behouden. Bomen hebben een belangrijke natuur- en landschappelijke functie. Het belang van de waterveiligheid mag echter niet in het geding komen.
 • Gewezen wordt op de problemen die geschetst zijn voor de damwandaanleg. Het is niet waarschijnlijk dat bij een damwand de bestaande iepen kunnen overleven of dat overal nieuwe kunnen worden geplaatst.

 

 • Zorgen voor een strakke aansluiting van oever op de damwand. Aan de Amsteldijk Noord is de oever op gedeelten lager dan de slof van de damwand. Daar verzamelt zich rommel en het biedt een schuilplaats voor ongedierte.

Bij Amsteldijk Noord was het aanvankelijk de bedoeling om de oever goed aan te laten sluiten op de damwand. Dat is uiteindelijk niet uitgevoerd, voor een betere afwatering van de dijk.

 • Bewoners zouden graag zien dat bestaande inrichtingselementen terugkomen: het beeld van Aagje Deken, straatmeubilair zoals bankjes en afvalbakken. Op die gedeelten waar geen trottoir aan de polderzijde aanwezig is zien wij graag een jaagpad.

In beginsel is dit de bedoeling, maar wel punt van overleg tussen gemeente en waterschap als respectievelijk wegbeheerder/dijkbeheerder en als aangrenzende grondeigenaren op de dijk. Het hangt sterk af van de definitieve keuze voor een variant.

 

Zuidelijk deel

 

 • Wij begrijpen dat over de gehele lengte van dit traject de dijk wordt verhoogd en dat op onderdelen ook binnendijks wordt verzwaard.  Een uitzondering zou naar we vernemen worden gemaakt ter hoogte van de veerstoep omdat daar de dijk voor een deel niet verzakt is. Daar zou aan de waterzijde wel stortsteen worden toegepast. Is dit een goede aanname?

Deels klopt dit. Zoals op de plantekeningen te zien is hoeft de weg bij Amsteldijk Zuid 184/185 niet opgehoogd te worden. Bij de naastgelegen veerpont moet dit wel gebeuren. De steenbestorting is nodig om de buitenwaartse stabiliteit verbeteren.

 

 • Als de dijk wordt verhoogd zal ook sprake zijn van een nieuwe weginrichting en een nieuwe aansluiting van de kavels op de weg. De dorpsraad heeft adviesrecht ten aanzien van de wegaanleg. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de weg. Wie doet wat? Komt het hele werk in een bestek? Wie is aan te spreken?

Alle werkzaamheden van de dijk en de weg komen in principe in één groot bestek, waar het waterschap de opdrachtgever van is. De gemeente gaat als wegbeheerder over de weginrichting en levert input hierover aan. Het waterschap neemt deze mee in het bestek. Over eventuele aanpassingen aan de weginrichting kan de dorpsraad in gesprek met de gemeente, hier gaat het waterschap niet over.

 

 1. Ter hoogte van nummer 202 is sprake van een forse verbreding van de oever. Daarop is nu een picknicktafel en een officieuze boothelling aanwezig. Bij het gesprek bij de kaarten heeft Walter het voornemen geuit om in die bocht de waterlijn gelijk te trekken met de weg, mede om waterberging die elders verloren is gegaan te compenseren. De bewonerscommissie is het hier niet mee eens. Het stuk dijk tussen Nes en Rode paal heeft nergens een verbreding aan de waterkant behalve ter hoogte van 202. Als dat rechtgetrokken wordt is de oever over 3 km wel heel saai en dat doet afbreuk aan de landschapskwaliteit. Het zou goed zijn als deze plek een openbare  recreatieve functie houdt, zo tussen Nes en Uithoorn in, en als zodanig officieel door gemeente of Groengebied Amstelland wordt ingericht. Leuke pauzeplek voor de massa fietsers en wandelaars, die van de dijk gebruik maken.  Wij vinden rechttrekken daarom een slecht idee. Overigens is er toch een strak beleid gehanteerd om nergens water voor de dijk te offeren? In de notities hebben we ook geen indicaties daarvoor gezien.

Waternet heeft dit onderwerp nog in onderzoek en zal zo mogelijk met de inbreng van de bewonerscommissie rekening houden.

 

Punten n.a.v. de concept-omgevingsafspraken

 

 1. 6 : Urbanuskerk bij monumenten opnemen.

Dat wordt toegezegd

 1. 9 e.v. : In een aantal gevallen wordt verwezen naar een bijlage die in een later stadium aan het ontwerp-dijkverbeteringsplan zal worden toegevoegd. In die gevallen kan nu geen sprake zijn van advies of instemming van de bewoners.

Terechte constatering. Sommige onderzoeken maken integraal onderdeel van het ontwerpdijkverbeteringsplan uit, zoals de boomeffectanalyse. Deze onderzoeken worden uiteraard toegevoegd aan het ODVP. U kunt eventueel reageren op deze bijlagen en uw advies delen middels een zienswijze op het ODVP.

 1. Op pg 10 stelt AGV het volgende: “Naast het document ‘omgevingsafspraken dijkverbetering Amsteldijk West’ doet AGV zijn best om met alle grondeigenaren van wie één of meerdere percelen wordt/worden geraakt door de werkzaamheden, perceel-gebonden uitvoeringsafspraken te maken. Hierin staan alle afspraken met betrekking tot de uitvoering die op dat perceel zullen plaatsvinden.” In welk stadium zit dat document/die documenten bij waternet in de planning?

Er wordt al zoveel mogelijk nu gedaan maar het formaliseren van deze afspraken kan pas als het waterschap beschikt over een uitgewerkt en gedetailleerd technisch ontwerp. Het opstellen van de uitvoeringsafspraken zal dus plaatsvinden NA goedkeuring van het definitieve dijkverbeteringsplan.

 

 1. 13 7 .2 b: Amstelveen kent geen kapvergunning, alleen voor een beperkte monumentale bomenlijst. Langs de Amsteldijk Zuid gaat het om 11 bomen, waarvan 5 bij de kerk.

Daar is nota van genomen.

 

 1. 13 7.3: Vervangende jonge aanplant: graag meer houvast over de maat. Bv. minimale omtrek stam.

In het ODVP zult u hier meer concrete informatie over vinden. Algemene regels over bomen vindt u in de Keur en de Richtlijnen Medegebruik. Bomen worden doorgaans voor drie redenen gekapt:

1) ze staan in de weg van de werkzaamheden en/of overleven de werkzaamheden niet (tijdens of nadien),

2) de boom vormt een gevaar voor de waterveiligheid of

3) de boom is ziek of te oud (dit besluit wordt uiteraard gemaakt in samenspraak met de eigenaar; dat is in veel gevallen de gemeente)

Toegelicht tijdens de informatieavond is dat de meeste bomen die gekapt moeten worden binnen dit project, er volgens de regels uit de Keur niet hadden mogen staan (hoger dan 5m en binnen de kernzone van de dijk). Deze bomen vormen dus een risico voor de waterveiligheid. Uitzondering hierop zijn knotwilgen, die niet de 5m kruinhoogte halen. Gevolg is dat het waterschap geen grote maten herplant kan aanbieden. In overleg met onze beheerder is besloten om in dit project de te kappen knotwilgen op dezelfde locatie te herplanten. Dit doen wij idealiter in de steunberm van de dijk (onderaan de dijk) en anders in het talud (de zijkant van de dijk). Dit besluit is o.a. afhankelijk bij wie het beheer van de bomen komt te liggen. Dit zal per perceel worden bekeken. Mogelijk dat voor de herplant staken (scheuten) van de te kappen knotwilg kunnen worden gebruikt.

 

 1. 15 : kan bij demping van een teensloot het water elders in de polder worden gecompenseerd op gronden van Waternet? (zoals bij percelen langs Nesserlaan)

Nee, de teensloten hebben een drainerende werking op het grondwater in de dijk en het achterland. Zonder teensloot staat de grondwaterstand hoger, wat kan leiden tot minder stabiliteit van de dijk en een drassiger achterland. Dat verklaart ook dat op sommige trajecten zonder teensloot nu toch werkzaamheden aan het talud moeten worden uitgevoerd.

 1. 15: In de uitvoering zullen veel zaken moeten worden vastgelegd zoals het aantal meters vergraven van de teensloot. Graag snel duidelijkheid hierover.

De maatvoering van de slootvergravingen en steunbermen wordt vastgelegd op de plantekeningen.

 1. Het is onduidelijk hoe bij forse vergraving van de teensloot de eigendomssituatie wordt. Indien het op basis van de gedoogplicht gaat is het denkbaar dat de eigendom tussen sloot en dijk bij de oorspronkelijke eigenaar blijft. Dat is niet wenselijk.
 • Ten eerste: het waterschap kan weliswaar een gedoogplicht opleggen maar dit middel wordt slechts ingezet indien geen overeenstemming met een perceeleigenaar kan worden bereikt.
 • Tevens blijkt meer mogelijk dan in eerste instantie op de bewonersavond is medegedeeld. Het waterschap biedt een volledige schadeloosstelling voor de grond die minder goed bruikbaar wordt. Deze vergoeding wordt berekend door een onafhankelijke deskundige (taxateur).
  • U kunt deze vergoeding aannemen en de eigendom (en onderhoudsplicht) van de grond behouden, of
  • U kunt deze zelfde vergoeding aannemen en het eigendom (en onderhoudsplicht) overdragen aan het waterschap (koopovereenkomst à notariële akte à inschrijving in Kadaster). Deze tweede optie geldt alleen voor percelen die grenzen aan een perceel van het waterschap, zodat door de ‘bijtrekking’ een logische eigendomssituatie ontstaat voor het waterschap. Bovendien is een aankoop door het waterschap altijd onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.
  • Nu ligt vaak de perceelgrens in het hart van de huidige teensloot, deze komt straks ongeveer halverwege de steunberm te liggen (steunberm is een stuk grond, vaak vlak of vlakker dan het talud (zijkant) van de dijk). Het waterschap biedt een vergoeding voor de grond tussen de perceelgrens en het hart van de nieuwe teensloot. In de schadeloosstelling komt de marktwaarde van het getaxeerde object tot uiting, en ook de inkomens- en bijkomende schade voor de eigenaar. De vergoeding is een ruime vergoeding, zeker indien de eigenaar het eigendom van de grond behoudt

 

 1. 17, 10.1 c: “Daar waar nodig zullen tijdelijke parkeerplekken en/of aanlegplaatsen voor boten worden gerealiseerd voor omwonenden en ondernemingen.” Wij gaan ervan uit dat dit op basis van de actuele status quo wordt afgesproken en dat daarbij het criterium: “indien vergund” niet wordt gehanteerd

Dat is toegezegd.

 

 1. 21 : zie ook de algemene vraag nr. 6 over het vergunningregime. “Niet vergund” is volstrekt onduidelijk en ongeschikt als criterium voor al of niet vergoeden herplaatsen. Ook het waterschap zelf hanteert inmiddels meldingsplicht.

Zie het antwoord op vraag 6 bij “algemeen”.

 

 

 

Ter afronding.

 • De vergadering is gesloten om 22.00 uur en de aanwezigen hebben de gelegenheid gehad de tekeningen in te zien met toelichting van Waternet. Waternet heeft toegezegd om een digitale kopie van de tekeningen toe te zenden
 • Dit verslag wordt de leden van de Bewonerscommissie en aan Waternet gezonden met verzoek om akkoord te geven.
 • Daarna wordt het verslag aan de Dorpsraad gezonden
 • Er wordt een vervolgbijeenkomst met Waternet gepland wanneer de beide varianten voor de bebouwde kom van Nes in beeld zijn gebracht dan wel over het ontwerp-dijkverbeteringsplan.
 • De notitie over steigers wordt aan dit verslag toegevoegd.
 • We bevelen aan dit verslag wederom in papieren vorm te verspreiden, eventueel in combinatie met de uitnodiging voor het vervolgoverleg met Waternet.

 

Henk Grijmans

Rein Schurink

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*