Een steiger in de Amstel

Welke overheden gaan erover?

Dat zijn er drie.

 • AGV/Waternet, verantwoordelijk voor waterkwaliteit en waterkering
 • De gemeente, vanuit ruimtelijke ordening, veiligheid van constructies, en wegbeheerder
 • De provincie, nautisch vaarwegbeheerder en eigenaar van het de rivier.

In bijlage I  is een overzicht gegeven van de regels die zij hanteren.

Waaraan moet een steiger voldoen?

Veel van de regels die de overheden hanteren komen overeen of verschillen maar een klein beetje.

Het geheel overziend geldt het volgende:

 • Per woongebouw dat rechtstreeks gesitueerd aan de Amsteloevers mag maximaal één aanlegsteiger worden opgericht ten behoeve van het aanleggen van maximaal één pleziervaartuig;
 • De steiger moet voor het huis liggen
 • De steiger mag buiten de bebouwde kom 6 meter lang zijn en moet minimaal een afstand hebben tot andere steigers van 20 meter. Binnen de bebouwde kom van Nes en Zwarte Kat mag de steiger 4 meter lang zijn en moet 10 meter afstand worden gehouden. Bij heel smalle kavels mag de steiger 1/3 van de perceelsbreedte zijn.
 • De steiger mag op ten hoogste twee meerpalen staan, het horizontale vlak moet onder de kruin van de dijk blijven, de constructie moet een open karakter hebben en de steiger mag maximaal 1,2 meter uit de waterkant steken.
 • Op de steiger mogen geen vaste constructies worden gemaakt
 • Steigerpalen mogen maximaal 3 meter diep in de waterbodem worden aangebracht en de steiger mag niet verbonden zijn met of rusten op de oeverbescherming van de waterkering.

 

 

Welke documenten horen bij de steiger?

Indien de steiger voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning van de gemeente vereist.  Indien de steiger afwijkt van de eisen van het bestemmingsplan moet een zwaardere procedure worden gevolgd. Voor de herbouw van bestaande (legaal en op basis van overgangsrecht) steigers hoeft geen nieuwe vergunning aangevraagd te worden.

AGV/Waternet hanteert sinds 2019 een vrijstellingenbeleid. Indien de steiger voldoet aan de eisen van de keur is geen vergunning nodig. Het is wel verplicht een melding te doen, schriftelijk of via internet. Zonder die melding, die bevestigd wordt door Waternet, wordt de steiger niet als legaal aangemerkt.

Bij de provincie dient een ligplaatsontheffing te worden aangevraagd. Indien deze wordt verleend  wordt aan de aanvrager een overeenkomst toegestuurd voor de huur van het oppervlaktewater. Tevens krijgt de aanvrager een vignet met een chip die goed zichtbaar op de steiger moet worden geplakt.

Samengevat:

 • Een omgevingsvergunning van de gemeente
 • Een bevestiging van de melding door Waternet
 • Een ligplaatsontheffing van de provincie
 • Een huurovereenkomst voor het (in totaal gebruikte) oppervlaktewater met de provincie
 • Een provinciaal vignet met chip op de steiger en aangemeerd schip

 

Hoe beoordeelt Waternet de steigers in het kader van het project dijkverbetering?

Waternet kijkt voor het project alleen naar de eigen regels, niet naar gemeente en provincie. Indien een aanwonende zijn of haar steiger herplaatst wil hebben  zal Waternet vragen naar een vergunning (voor 2019) of een melding ( na 2019). Indien aangetoond kan worden dat de steiger er al was voor het jaar 2002 neemt Waternet zonder verder schriftelijk document aan dat de steiger legaal is. Dat geldt ook als een vergunning of huurcontract van gemeente of provincie kan worden geproduceerd.

Als er een vergunning of melding is, of indien de steiger ouder dan 2002 is, draagt Waternet zorg voor herplaatsing op haar kosten. Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat het materiaal zodanig is dat het redelijkerwijs hergebruikt kan worden. Als dat niet zo is zijn de kosten van nieuw materiaal voor rekening van de aanwonende.

Als er geen vergunning/melding/bewijs 2002 kan worden getoond is Waternet niet verantwoordelijk. In dat geval zal de aanwonende zelf moeten ruimen/herplaatsen op eigen kosten en een melding moeten doen aan Waternet en de provincie.

Bijlage I Overzicht regels

De gemeente.

Bestemmingsplan Landelijk gebied, planregels:

31.2.3 Privésteigers

Voor het bouwen van privésteigers ten behoeve van de woonbebouwing gelden de volgende regels:

 1. per woongebouw, voor zover rechtstreeks gesitueerd aan de Amsteloevers mag maximaal één aanlegsteiger worden opgericht ten behoeve van het aanleggen van maximaal één pleziervaartuig;
 2. aanlegsteigers mogen uitsluitend worden opgericht binnen het denkbeeldige verlengde van de zijgevels van de bij de steiger behorend woongebouw/woonhuis;
 3. de onderlinge afstand tussen de aanlegsteigers moet minimaal 20 meter bedragen;
 4. ter plaatse van de aanduiding ‘aanlegsteiger’ moet de onderlinge afstand tussen de aanlegsteigers minimaal 10 meter bedragen;
 5. in die gevallen waar de onder c. en d. voorgeschreven afstandsmaten niet kunnen worden gehaald vanwege een beperkte kavelgrootte is het toegestaan een steiger te realiseren met een lengte van maximaal 1/3 van de perceelbreedte van de bij de steiger behorende woning. In een dergelijk geval dient de steiger te worden gerealiseerd in de het denkbeeldige middenpunt van de aangrenzende kavel;
 6. de lengte van een steiger, zoals bedoeld onder c mag maximaal 6 meter bedragen;
 7. de lengte van een steiger, zoals bedoeld onder d mag maximaal 4 meter bedragen;
 8. de breedte van een steiger, mag maximaal 1,2 meter bedragen;
 9. de horizontale steigerdelen mogen geen grotere hoogte verkrijgen dan de kruin van de dijk;
 10. de steigers mogen niet bebouwd worden of worden voorzien van een afrastering;
 11. voor de fundering van de steiger mag gebruik gemaakt worden van ten hoogste 2 meerpalen.

Indien de steiger voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning van de gemeente vereist.  Indien de steiger afwijkt van de eisen van het bestemmingsplan moet een zwaardere procedure voor een omgevingsvergunning worden gevolgd. Voor de herbouw van bestaande (legaal en op basis van overgangsrecht) steigers hoeft geen nieuwe vergunning aangevraagd te worden.

 

Waterschap AGV

Vrijstellingsregels van de keur voor steigers en afmeerpalen

De zorgplicht, die iemand die een steiger bouwt aan de Amstel heeft, houdt voor het aanbrengen, hebben, wijzigen en vervangen van steigers en afmeerpalen in ieder geval in, dat:

 1. steigers buiten de bebouwde kom een lengte hebben van maximaal 6 meter;
 2. steigers en afmeerpalen tot maximaal 1,2 meter uit de waterkant steken
 3. een steiger maximaal op twee steigerpalen staat;
 4. per aanwonende 1 steiger of 2 afmeerpalen is toegestaan;
 5. steigers in groene oeverzones van het open type zijn zoals aangegeven in bijlage I
 6. de vrije doorstroming onder de steiger niet wordt belemmerd;
 7. steigers en afmeerpalen staan minimaal 3,0 meter af van andere steigers, afmeerpalen of werken;

Binnen de beschermingszone van waterkerende dijklichamen mogen steigerpalen en afmeerpalen een breedte hebben van maximaal 0,2 meter en worden tot een diepte van maximaal 3 meter in de waterbodem aangebracht;

de steiger mag niet verbonden zijn met of rusten op de oeverbescherming van de waterkering;

steigerpalen en afmeerpalen niet worden aangebracht met een spuitlans.

Wie op basis van een vrijstelling een steiger in de Amstel plaatst is verplicht daarvan een melding te doen bij Waternet

Provincie Noord-Holland.

Voor een steiger of aanlegplaats is een ligplaatsontheffing nodig. De provincie toetst eerst en vooral nautisch, d.w.z. criteria voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart. Daarnaast op provinciaal beleid als weidevogelgebieden, stiltegebieden, ecologische zones en cultuurhistorische aspecten.

De steiger mag maximaal 600 cm lang zijn en 120 cm breed.

 

Bij goedkeuring van de ontheffing krijgt de aanvrager een overeenkomst toegestuurd voor de huur van het oppervlaktewater. Het tarief is € 7,02 per m2 per jaar in 2022 voor steiger en boot, ex BTW. Dat tarief wordt jaarlijks geïndexeerd Daar hoort een verplicht vignet bij met ingebouwde chip, dat op de steiger moet worden geplakt. Daar hoort een verplicht vignet bij met ingebouwde chip, dat op de steiger moet worden geplakt. Indien er ook een schip ligt aangemeerd, geldt daar een aparte vignet voor.

 

Disclaimer: Dit artikel is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan verleend worden. De eigenaar van de steiger is er zelf verantwoordelijk voor dat hij en de steiger voldoen aan alle regel- en wetgeving.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*