Langs deze weg willen wij als buurtcomité De Zwarte Kat een ieder informeren over de stand van zaken met betrekking tot de bouwplannen op het terrein van café De Zwarte Kat.

Ontwerp Bestemmingsplan

Vanaf 13 november t/m 24 december ligt het bestemmingsplan, waarin het ongewijzigde plan van ontwikkelaar Zuiver Vastgoed is opgenomen, ter inzage in het gemeentehuis. De plannen zijn ook via de site van de gemeente Amstelveen in te zien.

Zienswijze indienen

Tot 24 december is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Wij roepen een ieder die niet blij is met de voorliggende plannen dan ook op om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Wij willen hier ondersteuning in bieden wanneer dit gewenst is. Neem hierover gerust contact op met één van de leden van het buurtcomité. Als buurtcomité zullen wijzelf uiteraard ook een zienswijze indienen.

Wat vooraf ging

Als buurtcomité in samenwerking met de Dorpsraad  hebben we in mei de enquête georganiseerd, de uitkomst liet ons overtuigend weten dat de buurt de bouw van 3 villa’s niet ziet zitten en er veel alternatieven mogelijk zijn. Vervolgens hebben we geprobeerd om voordat het ontwerp bestemmingsplan tot stand kwam invloed uit te oefenen op de inhoud voor wat betreft het mogelijke behoud van de horeca bestemming en het bouwvolume. Helaas is dit niet gelukt. We hebben een gesprek gehad met wethouder Floor Gordon die ons onomwonden liet weten dat haar voorganger een overeenkomst met Zuiver Vastgoed was aangegaan en dat zij gehouden was die overeenkomst uit te voeren. Het enige dat we tot nu toe hebben bereikt is dat de gemeente toch eerst een bestemmingsplanprocedure gaat doorlopen. Aanvankelijk wilde de gemeente via een kruimelprocedure meteen een omgevingsvergunning verlenen voor het project. De bestemming zou dan later aangepast worden van horeca naar wonen. Nu zal echter eerst de raad een besluit moeten nemen over deze wijziging van de bestemming, voordat het college een omgevingsvergunning kan verlenen aan Zuiver Vastgoed. Dat is beter, niet alleen omdat de raad op deze manier bewust een beslissing neemt over de wijziging van de bestemming, maar vooral omdat u als bewoners daarin meebeslist via de zienswijzeprocedure.

Inhoud Bestemmingsplan

De Dorpsraad heeft in de voorfase van het Bestemmingsplan een duidelijk advies uitgebracht. Dit is te vinden bij de stukken die bij  het bestemmingsplan zijn gevoegd en op de site van de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft met een duidelijke onderbouwing negatief geadviseerd. Helaas heeft het college alle argumenten van de Dorpsraad afgewezen.

Kern van het Bestemmingsplan is dat de locatie Amsteldijk Zuid 105 wordt gezien als ‘Stedelijk Gebied’ en niet als ‘Landelijk Gebied’. De Provincie staat wel zonder meer woningbouw toe in ‘Stedelijk Gebied’, maar juist niet in ‘Landelijk Gebied’. Daar zal de initiatiefnemer – Zuiver Vastgoed in dit geval – eerst de noodzaak en het nut van het bouwen van woningen aan moeten tonen, anders mag de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen. Het buurtschap De Zwarte Kat valt overduidelijk niet binnen ‘Stedelijk Gebied’, niet feitelijk, maar ook niet op grond van de Provinciale Verordening.  Een 50 of 30 km zone voor het verkeer aanleggen is daarom ook niet mogelijk.

 Vervolg

Zoals aangegeven zullen wij als buurtcomité een zienswijze indienen. De Dorpsraad kan dit niet omdat de Dorpsraap een officieel adviescollege is van de gemeente, die uitsluitend gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen, maar geen procedures kan voeren.

Na 24 december gaat de gemeente alle ingediende zienswijzen beantwoorden. Vervolgens wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Wanneer de ingediende zienswijzen worden afgewezen en de gemeenteraad instemt met het ontwerp bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om hiertegen direct bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste bestuursrechter in Den Haag) in beroep te gaan.  Wanneer dit aan de orde is, zullen wij als belangengroep overwegen een crowdfunding te organiseren om geld bijeen te brengen om een advocaat te kunnen inhuren.

Met vriendelijke groet,

Buurtcomité De Zwarte Kat

Henk Jurrien                email:    henk.jurrien@aol.nl              tel 06-53984100

Jan van Schaik             email:   lanajan@kpnmail.nl             tel 0297-582408

Andreas Ezinga

Hans van Elswijk

Sandra Meulenbelt

Bekijk het archief